Regulamin

Regulamin sklepu internetowego: sklep.agamo.pl 

 

I. Postanowienia ogólne

1.            Właścicielem Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.sklep.agamo.pl, działający również pod adresem: www.agamo.abstore.pl,  zwanym dalej Sklepem jest firma:

               A&M Export-Import Agnieszka Klasura i Spółka sp. z o.o.

               Gorzew 19, 95-200 Pabianice

               NIP 729-25-04-649

2.            Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według niniejszego regulaminu.

3.            Zamówienia mogą składać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i podmioty gospodarcze zwani dalej Klientem.

II. Rejestracja

1.            Rejestracja w systemie sprzedaży Sklepu jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.agamo.abstore.pl 

2.            Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może zostać niezrealizowane.

3.            Dane osobowe naszych Klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby Sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.

4.            Rejestracja nie jest wymagana do złożenia zamówienia. Pozwala jednak na sprawdzanie statusu zamówienia, jak i szybkie składanie zamówienia w przyszłości bez konieczności ponownego wprowadzania danych.

III. Składanie zamówień

1.            Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Sklep.

2.            Zamówienia można składać:

  • a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • b) e-mailem na adres: sklep@agamo.pl
  • c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

3.            Obsługa zamówień następuje w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.

4.            Ceny towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT.

5.            Klient ponosi koszty dostawy wysyłki w zależności od wartości zamówienia

6.            Do dostarczonej przesyłki dołączany jest dokument sprzedaży.

7.            Płatności można dokonywać w następujący sposób:

  • o             gotówką - należność przyjmuje kurier przy dostawie przesyłki lub pracownik w sklepie przy odbiorze osobistym
  • o             przelewem na konto bankowe Sklepu: Bank Pekao S.A. :  61 1240 5527 1111 0011 1219 7424
  • o             przelewem internetowym za pośrednictwem systemu przelewy24.pl

IV. Realizacja zamówień

1.            Paczki dostarczane są pod wskazany przez Klienta adres firmą kurierską GLS (bądź inną wskazaną na stronie sklepu) w terminie do dwóch dni roboczych od daty wysyłki towaru.

2.            Możliwy jest odbiór osobisty zakupionego towaru w dni powszednie w godzinach 8-16.00 pod adresem: Gorzew 19, 95-200 Pabianice

3.            Realizację zamówienia rozpoczynamy:

  • o             po potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności gotówką
  • o             po odnotowaniu wpływu na konto bankowe Sklepu
  • o             po odnotowaniu wpłaty w systemie przelewy24.pl

4.            Prosimy o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzenia opakowania prosimy sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki. Prosimy niezwłocznie powiadomić nas o tym wiadomością telefoniczną lub przez e-mail. Reklamacja będzie przez Sklep niezwłocznie rozpatrzona. Przyjęcie przesyłki przez Klienta potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym.

V. Reklamacje

1.            Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@agamo.pl

2.            Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie do 14 dni  od momentu zwrotu towaru.

3.            W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki niezbędne jest spisanie z kurierem protokołu szkody na tę okoliczność.

VI. Odstąpienie od umowy

1.            Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.agamo.abstore.pl  przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru bez podania przyczyny.

2.            Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany poniżej.

3.            Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@agamo.pl .

4.            Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.            Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powiadomienia. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sklepu: Gorzew 19, 95-200 Pabianice.

5.            Koszty zwrotnego dostarczenia towaru ponosi konsument.

VII. Postanowienia końcowe

1.            Sklep za zgodą podczas składania zamówienia/rejestracji może wysyłać Klientowi wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji, zawierające informacje handlowe lub oferty. Klient ma prawo odmówić przyjmowania takich wiadomości w dowolnym momencie.

2.            Dane Klientów są przechowywane przez Sklep zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych i są wykorzystywane wyłącznie w związku z działalnością Sklepu.

3.            W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4.            Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny.

 

 

 

Załącznik nr.1

Formularz zwrotu zakupionego towaru